מדיניות האיכות


מדיניות האיכות של הפירמה באה להבטיח כי בכל אלמנט של שירות שהפירמה מציעה או מספקת ללקוחותיה, ימומשו דרישות האיכות, הישימות והמחוייבות בצורה קפדנית ורצופה כדי ליצור את התשתית הנחוצה להשגת איכות, מקצועיות, דייקנות, אמינות ושביעות רצון מלאה של הלקוחות.

לקיום מחויבות זו נוקטת הפירמה פעולות בתחומים הבאים:

שירות
השירות ללקוח ושביעות רצונו נמצאים בראש סדר העדיפויות של הפירמה, תוך הבנה והתחשבות בעסקי הלקוח והתחום בו הוא פועל. הפירמה חותרת באופן מתמיד ורצוף ל: אפס ליקויים מקצועיים בביצוע השירות ולעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו עם הלקוח. הכלים למתן שירות הם הבטחת איכות, בקרת איכות וטיפוח עובדים.


עובדים
להשגת יעדי האיכות שותפים כל עובדי הפירמה והשותפים בה, תוך קבלת אחריות אישית ליוזמה ולהפעלת תהליכים של שיפור מתמיד. הפירמה פועלת באמצעות פעילות הדרכה לשיפור רמתם המקצועית של עובדיה ויוצרת מסגרת משותפת, תומכת ומקדמת עובדים.