ביקורת פנימית


ביקורת הפנים הינה אחד משירותי הביקורת המסורתיים, אשר הולך ומיושם אצל מספר רב של לקוחות במגוון עסקים, חלקן בכפוף לחוק. עצם החברות בלשכת המבקרים הפנימיים ובקבלת התואר "מבקר פנימי מוסמך", הפירמה מקבלת על עצמה מחויבות וסטנדרטים הקובעים את העקרונות הבסיסיים לגבי העיסוק בביקורת הפנימית וליישומם.

שירותי ביקורת הפנים של הפירמה ניתנים במסגרת התמחויות ענפיות שונות כגון: חברות ביטוח, בנקים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות, מוסדות ללא כוונת רווח, היי-טק, ענפי תעשייה, קבלנים, תקשורת ואחרים. שירותים אלה מהווים אגף דומיננטי במשרד. השירותים ניתנים במסגרת קביעת תקציב שעות בתיאום עם הלקוחות, תוך הגדרת יעדים ונושאים במהלך התקופה הנבדקת.

שירותי ביקורת הפנים:
•ביצוע סקר סיכונים לדירוג רמת סיכון ומיפוי מקדים תוך הגדרת סדרי עדיפויות.
•ניתוח וזיהוי הסיכונים
•בחינת השפעתם על הארגון ועל הדוחות הכספיים
•גיבוש פתרונות - להתרעה, למניעה ולצמצום הסיכונים
•תהליכי בקרה ושליטה קיימים ומומלצים
•ליווי ויישום התוכניות והבקרות ביקורת פנים באשר לעמידה בנוהלים בתהליכי
העבודה ביקורת פנים להתייעלות וחיסכון ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
•בחינת בקרות פנימיות של מערכות המידע
•אמינות ושלמות הנתונים
•אבטחת מערכות המידע ותחזוקתן
•טיפול בלוגים
•אפקטיביות תהליכים ייעוץ וגיבוש כללים למניעת הונאות ומעילות בנושאים רגישים במהותם
כגון: שכר וכוח אדם, מלאי ורכש, תפעול לסוגיו, פרויקטים, תהליכים שונים בארגון וכו'.
•ביקורת על תהליכי עבודה בכפוף לחוקים ולתקנות רלוונטיים, לרבות רגולציה ביקורת
חקירתית.
•זיהוי, גילוי וניתוח טעויות
•זיהוי וגילוי מעילות והונאות פיננסיות ועסקיות
•ייעוץ בחיזוק בקרות ליישום תכניות למניעתן
•יצירת מנגנונים לגידור
•חקירות ספציפיות, לרבות הופעות בבתי משפט יישום המלצות לשיפור ותיקון ליקויים מובנים
בתהליכי עבודה
•בדיקת יישום המלצות בפועל

 

לפירמה התמחות מיוחדת ומעמיקה במגזרים ייחודיים בכל המוסדות הפיננסיים, וכן בין לקוחותיה נמנים מלכ"רים, חברות תעשייתיות וחברות נדל"ן לסוגיהן.

 

sox
הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערך הבקרות הפנימיות בכל סוגי ההסדרים.
•מתן שרותי ניהול פרוייקט.
•ביצוע בדיקות אפקטיביות של הבקרות (testing).
•ניתוח הממצאים המזוהים במסגרת הפעילות וסיוע בתיקון ליקויים.
•סיוע למנהל הפרוייקט בהיערכות ובקרה על ביצוע הפרוייקט.

 

ענ"א
•בחינת בקרות פנימיות של מערכות המידע.
•אמינות ושלימות הנתונים.
•אבטחת מערכות המידע ותחזוקתן.
•טיפול בלוגים.
•אפקטיביות תהליכים.