ניהול סיכונים

 

ניהול תרחישי סיכון והזדמנות הינו תפיסה ניהולית מודרנית המיושמת באירגונים המובילים.
למשרדנו ניסיון וידע רחב בתחום ניהול סיכונים כולל, ומסייע לאירגונים להתמודד בסביבה של אי ודאות, בתכנון ושליטה על גורמי סיכון חיצוניים ופנימיים, העלולים לפגוע ברווחיות וביציבות.
במסגרת זו, משרדנו מספק תמיכה רחבה בניהול של מכלול הסיכונים הקיימים באירגון, התמקדות בסיכונים הקשורים להשגת יעדי הארגון, יצירת ממשק בין יעדי הארגון, הסיכונים והגורמים המעורבים בניהול הסיכונים, סיוע בשיפור התשתיות הקיימות והשגת יעילות מקסימאלית ואופטימיזציה של משאבים.

משרדנו מספק ראיה כוללת המשלבת התייחסות למכלול סוגי הסיכונים הקיימים בארגון לרבות:

• ניתוח וזיהוי הסיכונים
• בחינת השפעתם על הארגון ועל הדוחות הכספיים
• גיבוש פתרונות - להתרעה, למניעה ולצמצום הסיכונים
• תהליכי בקרה ושליטה קיימים ומומלצים
• ליווי ויישום התוכניות והבקרות
• משמשים כמנהל הסיכונים (שירותי מיקור חוץ) בגופים רגולטוריים

 

 

 

 

סקר סיכונים תפעולי
מטרת סקר הסיכונים הינו למפות את התהליכים המתקיימים במהלך פעילותה השוטפת של חברה, ולחפש נקודות בהן יתכנו כשלים העלולים לפגוע במהלך העסקים התקין של חברה בצורה כזו העלולה לסכן אותה.

 

סקר סיכונים הונאות ומעילות
מטרת סקר הסיכונים לזהות חשיפות למעילות והונאות באמצעות סקר שיאתר מוקדי סיכון הקיימים בתהליכים העסקיים השונים.

 

הסקר מבוצע על פי שלבי הביצוע:
• מיפוי תחומי הפעילות של החברה.
• זיהוי תרחישי הסיכון האפשריים.
• הערכת הסיכון על בסיס חומרת הסיכון ועוצמת הנזק והן על בסיס ההסתברות להתרחשותו.

 

תוצאות הסקר מציגות:
• סיכונים תפעוליים הקיימים בכל יחידה ארגונית.
• טיב מערך הבקרה באותם סיכונים שאותרו.
• רמת החשיפה לכל סיכון בהתחשב בבקרות הקיימות.
• בקרות נוספות מומלצות לצורך הפחתת רמת החשיפה לכל סיכון.

 

הגדרת מדיניות
במטרה להבטיח יישום אחיד בארגון, הגדרת מדיניות לניהול סיכונים מהווה אחד מיסודות מערך ניהול הסיכונים. למשרדנו ניסיון מעמיק בהגדרת המדיניות לניהול הסיכונים הכוללת בין היתר:
• יעדי הארגון בניהול סיכונים.
• התייחסות למבנה ארגוני תומך בניהול הסיכונים.
• תחומי אחריות וסמכויות.
• הגדרת יחסי הגומלין בין היחידות השונות.
• תהליך הדיווח וזרימת המידע.
• עמידה בדרישות חוק ובתקנות רגולטוריות.

 

מיסוד ואופטימיזציה של תהליכים ובקרות
מיסוד תהליכי מעקב ובקרה באמצעות מיפוי הארגון ושיטות העבודה הנהוגות. שיפור בתהליכי הבקרה והדיווח תוך יצירת מערך בקרה מובנה ויעיל על תהליכי העבודה.

 

בין שאר לקוחותינו חברות ממשלתיות מובילות, חברות ביטוח, בנקים ואחרים.